Infolinia:. 46 875 55 91
Produkt zosta dodany do ulubionych - kliknij tutaj aby otworzy ulubione
Produkt zosta usuni阾y z ulubionych
Wybrany produkt zosta dodany do koszyka
Wybrany produkt zosta usuni阾y z koszyka

Zabawki narz阣zia i gry dla dzieci
Cz甓ci do ci眊nik體 rolniczych
Cz甓ci do maszyn rolniczych
Cz甓ci do kombajn體 zbo縪wych
Cz甓ci do silnik體
Filtry, oleje, smary, p硑ny, akumulatory
Normalia
Hydraulika, pneumatyka
Ogr骴 i las
Elektryka, o秝ietlenie i akcesoria
Chemia motoryzacyjna i gospodarcza
Wyposa縠nie gospodarstw
Narz阣zia, elektronarz阣zia, odzie ochronna, BHP
NIESKLASYFIKOWANE
Artyku硑 秗ubowe


PHU FARMER kasz Lesiak
95-047 Je矿w
Brzezi駍ka 27
Nasza firma jest czynna:
Pon-Pt  7:00-17:00
Sobota  7:00-14:00


 
FAX
46 8191002


Regulamin sklepu FARMER

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

SKLEPFARMER.PL


Spis tre禼i:

 1. POSTANOWIENIA OG覮NE

 2. USGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDA痀

 4. SPOSOBY I TERMINY PTNOI ZA PRODUKT

 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 6. REKLAMACJA PRODUKTU

 7. POZASOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE ORAZ ZASADY DOST蔖U DO TYCH PROCEDUR

 8. PRAWO ODSTIENIA OD UMOWY

 9. POSTANOWIENIA DOTYCZE PRZEDSI蔅IORC覹

 10. POSTANOWIENIA KO袰OWE

 11. WZ覴 FORMULARZA ODSTIENIA OD UMOWY


Sklep internetowy www.sklepfarmer.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie mo縠 zrzec si praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia um體 mniej korzystne dla konsumenta ni postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta s niewa縩e, a w ich miejsce stosuje si przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego te postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj na celu wy潮cza ani ogranicza jakichkolwiek praw konsument體 przys硊guj眂ych im na mocy bezwzgl阣nie wi笨眂ych przepis體 prawa, a wszelkie ewentualne w眛pliwo禼i nale縴 t硊maczy na korzy舵 konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodno禼i postanowie niniejszego Regulaminu z powy縮zymi przepisami, pierwsze駍two maj te przepisy i nale縴 je stosowa.

1. POSTANOWIENIA OG覮NE

1.1. Sklep Internetowy dost阷ny pod adresem internetowym www.sklepfarmer.pl prowadzony jest przez kasza Lesiaka prowadz眂ego dzia砤lno舵 gospodarcz pod firm PHU FARMER KASZ LESIAK wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia砤lno禼i Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w砤禼iwego do spraw gospodarki, posiadaj眂ego: adres miejsca wykonywania dzia砤lno禼i i adres do dor阠ze: ul. Brzezi駍ka 27, 95-047 Je矿w, NIP 8351409084, REGON 382092368, adres poczty elektronicznej: shop@sklepfarmer.pl, numer telefonu: 468755591 / 882 505 461.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zar體no do konsument體, jak i doprzedsi阞iorc體 korzystaj眂ych ze Sklepu Internetowego, chyba 縠 dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wy潮cznie do konsument體 albo do przedsi阞iorc體.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w zwi眤ku z realizacj postanowie niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane s w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatno禼i opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatno禼i zawiera przede wszystkim zasady dotycz眂e przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa os骲, kt髍ych dane dotycz, a tak縠 informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plik體 cookies oraz narz阣zi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakup體 jest dobrowolne. Podobnie zwi眤ane z tym podanie danych osobowych przez korzystaj眂ego ze Sklepu Internetowego Us硊gobiorc lub Klienta jest dobrowolne, z zastrze縠niem wyj眛k體 wskazanych w polityce prywatno禼i (zawarcie umowy oraz obowi眤ki ustawowe Sprzedawcy).

1.4. Definicje:

 1. DZIE ROBOCZY – jeden dzie od poniedzia砶u do pi眛ku z wy潮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dost阷ny w Sklepie Internetowym umo縧iwiaj眂y utworzenie Konta.

 3. FORMULARZ ZAM覹IENIA – Us硊ga Elektroniczna, interaktywny formularz dost阷ny w Sklepie Internetowym umo縧iwiaj眂y z硂縠nie Zam體ienia, w szczeg髄no禼i poprzez dodanie produkt體 do elektronicznego koszyka oraz okre秎enie warunk體 Umowy Sprzeda縴, w tym sposobu dostawy i p砤tno禼i.

 4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadaj眂a pe硁 zdolno舵 do czynno禼i prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi眤uj眂e tak縠 osoba fizyczna posiadaj眂a ograniczon zdolno舵 do czynno禼i prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadaj眂a osobowo禼i prawnej, kt髍ej ustawa przyznaje zdolno舵 prawn; - kt髍a zawar砤 lub zamierza zawrze Umow Sprzeda縴 ze Sprzedawc.

 5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

 6. KONTO – Us硊ga Elektroniczna, oznaczony indywidualn nazw (loginem) i has砮m podanym przez Us硊gobiorc zbi髍 zasob體 w systemie teleinformatycznym Us硊godawcy, w kt髍ym gromadzone s dane podane przez Us硊gobiorc oraz informacje o z硂縪nych przez niego Zam體ieniach w Sklepie Internetowym.

 7. NEWSLETTER – Us硊ga Elektroniczna, elektroniczna us硊ga dystrybucyjna 秝iadczona przez Us硊godawc za po秗ednictwem poczty elektronicznej e-mail, kt髍a umo縧iwia wszystkim korzystaj眂ym z niej Us硊gobiorcom automatyczne otrzymywanie od Us硊godawcy cyklicznych tre禼i kolejnych edycji newslettera zawieraj眂ego informacje o Produktach, nowo禼iach i promocjach w Sklepie Internetowym.

 8. PRODUKT – dost阷na w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma b阣眂a przedmiotem Umowy Sprzeda縴 mi阣zy Klientem a Sprzedawc.

 9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

 10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Us硊godawcy dost阷ny pod adresem internetowym: www.sklepfarmer.pl.

 11. SPRZEDAWCA; USGODAWCA – kasz Lesiak prowadz眂y dzia砤lno舵 gospodarcz pod firm PHU FARMER KASZ LESIAK wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia砤lno禼i Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w砤禼iwego do spraw gospodarki, posiadaj眂y: adres miejsca wykonywania dzia砤lno禼i i adres do dor阠ze: ul. Brzezi駍ka 27, 95-047 Je矿w, NIP 8351409084, REGON 382092368, adres poczty elektronicznej: shop@sklepfarmer.pl.

 12. UMOWA SPRZEDA痀 – umowa sprzeda縴 Produktu zawierana albo zawarta mi阣zy Klientem a Sprzedawc za po秗ednictwem Sklepu Internetowego.

 13. USGA ELEKTRONICZNA – us硊ga 秝iadczona drog elektroniczn przez Us硊godawc na rzecz Us硊gobiorcy za po秗ednictwem Sklepu Internetowego.

 14. USGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadaj眂a pe硁 zdolno舵 do czynno禼i prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi眤uj眂e tak縠 osoba fizyczna posiadaj眂a ograniczon zdolno舵 do czynno禼i prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadaj眂a osobowo禼i prawnej, kt髍ej ustawa przyznaje zdolno舵 prawn; - korzystaj眂a lub zamierzaj眂a korzysta z Us硊gi Elektronicznej.

 15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

 16. ZAM覹IENIE - o秝iadczenie woli Klienta sk砤dane za pomoc Formularza Zam體ienia i zmierzaj眂e bezpo秗ednio do zawarcia Umowy Sprzeda縴 Produktu ze Sprzedawc.

2. USGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dost阷ne s nast阷uj眂e Us硊gi Elektroniczne: Konto, Formularz Zam體ienia oraz Newsletter.

  1. Konto – korzystanie z Konta mo縧iwe jest po wykonaniu 潮cznie trzech kolejnych krok體 przez Us硊gobiorc – (1) wype硁ieniu Formularza Rejestracji, (2) klikni阠iu pola „Gotowe”. W Formularzu Rejestracji niezb阣ne jest podanie przez Us硊gobiorc nast阷uj眂ych danych Us硊gobiorcy: imi i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowo舵, wojew骴ztwo, pa駍two), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz has硂. W wypadku Us硊gobiorc體 nieb阣眂ych konsumentami niezb阣ne jest tak縠 podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

   1. Us硊ga Elektroniczna Konto 秝iadczona jest nieodp砤tnie przez czas nieoznaczony. Us硊gobiorca ma mo縧iwo舵, w ka縟ej chwili i bez podania przyczyny, usuni阠ia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wys砤nie stosownego 勘dania do Us硊godawcy, w szczeg髄no禼i za po秗ednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@sklepfarmer.pl lub te pisemnie na adres: ul. Brzezi駍ka 27, 95-047 Je矿w.

  2. Formularz Zam體ienia – korzystanie z Formularza Zam體ienia rozpoczyna si z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Z硂縠nie Zam體ienia nast阷uje po wykonaniu przez Klienta 潮cznie dw骳h kolejnych krok體 – (1) po wype硁ieniu Formularza Zam體ienia i (2) klikni阠iu na stronie Sklepu Internetowego po wype硁ieniu Formularza Zam體ienia pola „Kup teraz” – do tego momentu istnieje mo縧iwo舵 samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu nale縴 kierowa si wy秝ietlanymi komunikatami oraz informacjami dost阷nymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zam體ienia niezb阣ne jest podanie przez Klienta nast阷uj眂ych danych dotycz眂ych Klienta: imi i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowo舵, pa駍two), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotycz眂ych Umowy Sprzeda縴: Produkt/y, ilo舵 Produktu/體, miejsce i spos骲 dostawy Produktu/體, spos骲 p砤tno禼i. W wypadku Klient體 nieb阣眂ych konsumentami niezb阣ne jest tak縠 podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

   1. Us硊ga Elektroniczna Formularz Zam體ienia 秝iadczona jest nieodp砤tnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zako馽zeniu z chwil z硂縠nia Zam體ienia za jego po秗ednictwem albo z chwil wcze秐iejszego zaprzestania sk砤dania Zam體ienia za jego po秗ednictwem przez Us硊gobiorc.

  3. Newsletter – korzystanie z Newslettera nast阷uje po podaniu w zak砤dce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na kt髍y maj by przesy砤ne kolejne edycje Newslettera i klikni阠iu pola „Gotowe”. Na Newsletter mo縩a si r體nie zapisa poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zak砤dania Konta – z chwil utworzenia Konta Us硊gobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

   1. Us硊ga Elektroniczna Newsletter 秝iadczona jest nieodp砤tnie przez czas nieoznaczony. Us硊gobiorca ma mo縧iwo舵, w ka縟ej chwili i bez podania przyczyny, wypisania si z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wys砤nie stosownego 勘dania do Us硊godawcy, w szczeg髄no禼i za po秗ednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@sklepfarmer.pl lub te pisemnie na adres: ul. Brzezi駍ka 27, 95-047 Je矿w.

2.2. Wymagania techniczne niezb阣ne do wsp蟪pracy z systemem teleinformatycznym, kt髍ym pos硊guje si Us硊godawca: (1) komputer, laptop lub inne urz眃zenie multimedialne z dost阷em do Internetu; (2) dost阷 do poczty elektronicznej; (3) przegl眃arka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wy縮zej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wy縮zej, Opera w wersji 12.0 i wy縮zej, Google Chrome w wersji 23.0. i wy縮zej, Safari w wersji 5.0 i wy縮zej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wy縮zej; (4) zalecana minimalna rozdzielczo舵 ekranu: 1024x768; (5) w潮czenie w przegl眃arce internetowej mo縧iwo禼i zapisu plik體 Cookies oraz obs硊gi Java script.

2.3. Us硊gobiorca obowi眤any jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w spos骲 zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj眂 na uwadze poszanowanie d骲r osobistych oraz praw autorskich i w砤sno禼i intelektualnej Us硊godawcy oraz os骲 trzecich. Us硊gobiorca obowi眤any jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Us硊gobiorc obowi眤uje zakaz dostarczania tre禼i o charakterze bezprawnym.

2.4. Tryb post阷owania reklamacyjnego dotycz眂y Us硊g Elektronicznych:

  1. Reklamacje zwi眤ane ze 秝iadczeniem Us硊g Elektronicznych przez Us硊godawc oraz pozosta砮 reklamacje zwi眤anie z dzia砤niem Sklepu Internetowego (z wy潮czeniem procedury reklamacji Produktu, kt髍a zosta砤 wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Us硊gobiorca mo縠 sk砤da na przyk砤d:

   1. pisemnie na adres: ul. Brzezi駍ka 27, 95-047 Je矿w;

   2. w formie elektronicznej za po秗ednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@sklepfarmer.pl;

  2. Zaleca si podanie przez Us硊gobiorc w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczno禼i dotycz眂ych przedmiotu reklamacji, w szczeg髄no禼i rodzaju i daty wyst眕ienia nieprawid硂wo禼i; (2) 勘dania Us硊gobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych sk砤daj眂ego reklamacj – u砤twi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Us硊godawc. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maj form jedynie zalecenia i nie wp硑waj na skuteczno舵 reklamacji z硂縪nych z pomini阠iem zalecanego opisu reklamacji.

  3. Ustosunkowanie si do reklamacji przez Us硊godawc nast阷uje niezw硂cznie, nie p蠹niej ni w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej z硂縠nia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDA痀

3.1. Zawarcie Umowy Sprzeda縴 mi阣zy Klientem, a Sprzedawc nast阷uje po uprzednim z硂縠niu przez Klienta Zam體ienia za pomoc Formularza Zam體ie w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w z硂tych polskich i zawiera podatki. O 潮cznej cenie wraz z podatkami Produktu b阣眂ego przedmiotem Zam體ienia, a tak縠 o kosztach dostawy (w tym op砤tach za transport, dostarczenie i us硊gi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie mo縩a ustali wysoko禼i tych op砤t – o obowi眤ku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie sk砤dania Zam體ienia, w tym tak縠 w chwili wyra縠nia przez Klienta woli zwi眤ania si Umow Sprzeda縴.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzeda縴 w Sklepie Internetowym za pomoc Formularza Zam體ie

  1. Zawarcie Umowy Sprzeda縴 mi阣zy Klientem, a Sprzedawc nast阷uje po uprzednim z硂縠niu przez Klienta Zam體ienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

  2. Po z硂縠niu Zam體ienia Sprzedawca niezw硂cznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocze秐ie przyjmuje Zam體ienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zam體ienia i jego przyj阠ie do realizacji nast阷uje poprzez przes砤nie przez Sprzedawc Klientowi stosownej wiadomo禼i e-mail na podany w trakcie sk砤dania Zam體ienia adres poczty elektronicznej Klienta, kt髍a zawiera co najmniej o秝iadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zam體ienia i o jego przyj阠iu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzeda縴. Z chwil otrzymania przez Klienta powy縮zej wiadomo禼i e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzeda縴 mi阣zy Klientem, a Sprzedawc.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udost阷nienie Klientowi tre禼i zawieranej Umowy Sprzeda縴 nast阷uje poprzez (1) udost阷nienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przes砤nie Klientowi wiadomo禼i e-mail, o kt髍ej mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Tre舵 Umowy Sprzeda縴 jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PTNOI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udost阷nia Klientowi nast阷uj眂e sposoby p砤tno禼i z tytu硊 Umowy Sprzeda縴:

  1. P砤tno舵 got體k za pobraniem przy odbiorze przesy砶i.

  2. P砤tno舵 got體k przy odbiorze osobistym.

  3. P砤tno舵 przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

  4. P砤tno舵 kart p砤tnicz przy odbiorze osobistym.

4.2. Termin p砤tno禼i:

  1. W przypadku wyboru przez Klienta p砤tno禼i przelewem albo p砤tno禼i kart p砤tnicz, Klient obowi眤any jest do dokonania p砤tno禼i w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzeda縴.

  2. W przypadku wyboru przez Klienta p砤tno禼i got體k za pobraniem przy odbiorze przesy砶i albo p砤tno禼i got體k przy odbiorze osobistym, Klient obowi眤any jest do dokonania p砤tno禼i przy odbiorze przesy砶i.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu dost阷na jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odp砤tna, chyba 縠 Umowa Sprzeda縴 stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym op砤ty za transport, dostarczenie i us硊gi pocztowe) s wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zak砤dce informacyjnej dotycz眂ej koszt體 dostawy oraz w trakcie sk砤dania Zam體ienia, w tym tak縠 w chwili wyra縠nia przez Klienta woli zwi眤ania si Umow Sprzeda縴.

5.3. Odbi髍 osobisty Produktu przez Klienta jest bezp砤tny.

5.4. Sprzedawca udost阷nia Klientowi nast阷uj眂e sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

  1. Przesy砶a kurierska, przesy砶a kurierska pobraniowa.

  2. Odbi髍 osobisty dost阷ny pod adresem: ul. Brzezi駍ka 27, 95-047 Je矿w – w Dni Robocze, w godzinach od 07:00 do 17:00 oraz w soboty (z wy潮czeniem i眛 oraz dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 07:00 do 14:30.

5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba 縠 w opisie danego Produktu lub w trakcie sk砤dania Zam體ienia podano kr髏szy termin. W przypadku Produkt體 o r罂nych terminach dostawy, terminem dostawy jest najd硊縮zy podany termin, kt髍y jednak nie mo縠 przekroczy 7 Dni Roboczych. Pocz眛ek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy si w nast阷uj眂y spos骲:

  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p砤tno禼i przelewem, p砤tno禼i elektroniczne lub kart p砤tnicz - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p砤tno禼i got體k za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzeda縴.

5.6. Termin gotowo禼i Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt b阣zie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 Dni Roboczych, chyba 縠 w opisie danego Produktu lub w trakcie sk砤dania Zam體ienia podano kr髏szy termin. W przypadku Produkt體 o r罂nych terminach gotowo禼i do odbioru, terminem gotowo禼i do odbioru jest najd硊縮zy podany termin, kt髍y jednak nie mo縠 przekroczy 7 Dni Roboczych. O gotowo禼i Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawc. Pocz眛ek biegu terminu gotowo禼i Produktu do odbioru przez Klienta liczy si w nast阷uj眂y spos骲:

  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p砤tno禼i przelewem lub kart p砤tnicz - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu got體k przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzeda縴.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialno禼i Sprzedawcy wzgl阣em Klienta, je縠li sprzedany Produkt ma wad fizyczn lub prawn (r阫ojmia) s okre秎one powszechnie obowi眤uj眂ymi przepisami prawa, w szczeg髄no禼i w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

6.2. Sprzedawca obowi眤any jest dostarczy Klientowi Produkt bez wad. Szczeg蟪owe informacje dotycz眂e odpowiedzialno禼i Sprzedawcy z tytu硊 wady Produktu oraz uprawnie Klienta s okre秎onena stronie Sklepu Internetowego w zak砤dce informacyjnej dotycz眂ej reklamacji.

6.3. Reklamacja mo縠 zosta z硂縪na przez Klienta na przyk砤d:

  1. pisemnie na adres: ul. Brzezi駍ka 27, 95-047 Je矿w;

  2. w formie elektronicznej za po秗ednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@sklepfarmer.pl;

6.4. Zaleca si podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczno禼i dotycz眂ych przedmiotu reklamacji, w szczeg髄no禼i rodzaju i daty wyst眕ienia wady; (2) 勘dania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodno禼i z Umow Sprzeda縴 lub o秝iadczenia o obni縠niu ceny albo odst眕ieniu od Umowy Sprzeda縴; oraz (3) danych kontaktowych sk砤daj眂ego reklamacj – u砤twi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawc. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maj form jedynie zalecenia i nie wp硑waj na skuteczno舵 reklamacji z硂縪nych z pomini阠iem zalecanego opisu reklamacji.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje si do reklamacji Klienta niezw硂cznie, nie p蠹niej ni w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej z硂縠nia. Je縠li Klient b阣眂y konsumentem za勘da wymiany rzeczy lub usuni阠ia wady albo z硂縴 o秝iadczenie o obni縠niu ceny, okre秎aj眂 kwot, o kt髍 cena ma by obni縪na, a Sprzedawca nie ustosunkowa si do tego 勘dania w terminie 14 dni kalendarzowych, uwa縜 si, 縠 勘danie to uzna za uzasadnione.

6.6. Klient, kt髍y wykonuje uprawnienia z tytu硊 r阫ojmi, jest obowi眤any dostarczy Produkt wadliwy na adres: ul. Brzezi駍ka 27, 95-047 Je矿w. W przypadku Klienta b阣眂ego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta nieb阣眂ego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Je縠li ze wzgl阣u na rodzaj Produktu lub spos骲 jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta by硂by nadmiernie utrudnione, Klient obowi眤any jest udost阷ni Produkt Sprzedawcy w miejscu, w kt髍ym Produkt si znajduje.

7. POZA SOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE ORAZ ZASADY DOST蔖U DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczeg蟪owe informacje dotycz眂e mo縧iwo禼i skorzystania przez Klienta b阣眂ego konsumentem z pozas眃owych sposob體 rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze oraz zasady dost阷u do tych procedur dost阷ne s na stronie internetowej Urz阣u Ochrony Konkurencji i Konsument體 pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2. Przy Prezesie Urz阣u Ochrony Konkurencji i Konsument體 dzia砤 tak縠 punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powsta馽體 Warszawy 1, 00-030 Warszawa.),kt髍ego zadaniem jest mi阣zy innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotycz眂ych pozas眃owego rozwi眤ywania spor體 konsumenckich.

7.3. Konsument posiada nast阷uj眂e przyk砤dowe mo縧iwo禼i skorzystania z pozas眃owych sposob體 rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze: (1) wniosek o rozstrzygni阠ie sporu do sta砮go polubownego s眃u konsumenckiego (wi阠ej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozas眃owego rozwi眤ania sporu do wojew骴zkiego inspektora Inspekcji Handlowej (wi阠ej informacji na stronie inspektora w砤禼iwego ze wzgl阣u na miejsce wykonywania dzia砤lno禼i gospodarczej przez Sprzedawc); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument體 lub organizacji spo砮cznej, do kt髍ej zada statutowych nale縴 ochrona konsument體 (m.in. Federacja Konsument體, Stowarzyszenie Konsument體 Polskich). Porady udzielane s mi阣zy innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, op砤ta za po潮czenie wg taryfy operatora).

7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dost阷na jest platforma internetowego systemu rozstrzygania spor體 pomi阣zy konsumentami i przedsi阞iorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywn i wieloj陑yczn stron internetow z punktem kompleksowej obs硊gi dla konsument體 i przedsi阞iorc體 d笨眂ych do pozas眃owego rozstrzygni阠ia sporu dotycz眂ego zobowi眤a umownych wynikaj眂ych z internetowej umowy sprzeda縴 lub umowy o 秝iadczenie us硊g (wi阠ej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urz阣u Ochrony Konkurencji i Konsument體: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. PRAWO ODSTIENIA OD UMOWY

8.1. Konsument, kt髍y zawar umow na odleg硂舵, mo縠 w terminie 14 dni kalendarzowych odst眕i od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia koszt體, z wyj眛kiem koszt體 okre秎onych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wys砤nie o秝iadczenia przed jego up硑wem. O秝iadczenie o odst眕ieniu od umowy mo縠 zosta z硂縪ne na przyk砤d:

  1. pisemnie na adres: ul. Brzezi駍ka 27, 95-047 Je矿w;

  2. w formie elektronicznej za po秗ednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@sklepfarmer.pl;

8.2. Przyk砤dowy wz髍 formularza odst眕ienia od umowy zawarty jest w za潮czniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dost阷ny jest w pkt. 11 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zak砤dce dotycz眂ej odst眕ienia od umowy. Konsument mo縠 skorzysta z wzoru formularza, jednak nie jest to obowi眤kowe.

8.3. Bieg terminu do odst眕ienia od umowy rozpoczyna si:

  1. dla umowy, w wykonaniu kt髍ej Sprzedawca wydaje Produkt, b阣眂 zobowi眤any do przeniesienia jego w砤sno禼i (np. Umowa Sprzeda縴) – od obj阠ia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazan przez niego osob trzeci inn ni przewo糿ik, a w przypadku umowy, kt髍a: (1) obejmuje wiele Produkt體, kt髍e s dostarczane osobno, partiami lub w cz甓ciach – od obj阠ia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub cz甓ci albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produkt體 przez czas oznaczony – od obj阠ia w posiadanie pierwszego z Produkt體;

  2. dla pozosta硑ch um體 – od dnia zawarcia umowy.

8.4. W przypadku odst眕ienia od umowy zawartej na odleg硂舵 umow uwa縜 si za niezawart.

8.5. Sprzedawca ma obowi眤ek niezw硂cznie, nie p蠹niej ni w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania o秝iadczenia konsumenta o odst眕ieniu od umowy, zwr骳i konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p砤tno禼i, w tym koszty dostawy Produktu (z wyj眛kiem dodatkowych koszt體 wynikaj眂ych z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego ni najta駍zy zwyk硑 spos骲 dostawy dost阷ny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu p砤tno禼i przy u縴ciu takiego samego sposobu p砤tno禼i, jakiego u縴 konsument, chyba 縠 konsument wyra糿ie zgodzi si na inny spos骲 zwrotu, kt髍y nie wi笨e si dla niego z 縜dnymi kosztami. Je縠li Sprzedawca nie zaproponowa, 縠 sam odbierze Produkt od konsumenta, mo縠 wstrzyma si ze zwrotem p砤tno禼i otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odes砤nia, w zale縩o禼i od tego, kt髍e zdarzenie nast眕i wcze秐iej.

8.6. Konsument ma obowi眤ek niezw硂cznie, nie p蠹niej ni w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w kt髍ym odst眕i od umowy, zwr骳i Produkt Sprzedawcy lub przekaza go osobie upowa縩ionej przez Sprzedawc do odbioru, chyba 縠 Sprzedawca zaproponowa, 縠 sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odes砤nie Produktu przed jego up硑wem. Konsument mo縠 zwr骳i Produkt na adres: ul. Brzezi駍ka 27, 95-047 Je矿w.

8.7. Konsument ponosi odpowiedzialno舵 za zmniejszenie warto禼i Produktu b阣眂e wynikiem korzystania z niego w spos骲 wykraczaj眂y poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8. Mo縧iwe koszty zwi眤ane z odst眕ieniem przez konsumenta od umowy, kt髍e obowi眤any jest ponie舵 konsument:

  1. Je縠li konsument wybra spos骲 dostawy Produktu inny ni najta駍zy zwyk硑 spos骲 dostawy dost阷ny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowi眤any do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt體.

  2. Konsument ponosi bezpo秗ednie koszty zwrotu Produktu.

  3. W przypadku Produktu b阣眂ego us硊g, kt髍ej wykonywanie - na wyra糿e 勘danie konsumenta - rozpocz瓿o si przed up硑wem terminu do odst眕ienia od umowy, konsument, kt髍y wykonuje prawo odst眕ienia od umowy po zg硂szeniu takiego 勘dania, ma obowi眤ek zap砤ty za 秝iadczenia spe硁ione do chwili odst眕ienia od umowy. Kwot zap砤ty oblicza si proporcjonalnie do zakresu spe硁ionego 秝iadczenia, z uwzgl阣nieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Je縠li cena lub wynagrodzenie s nadmierne, podstaw obliczenia tej kwoty jest warto舵 rynkowa spe硁ionego 秝iadczenia.

8.9. Prawo odst眕ienia od umowy zawartej na odleg硂舵 nie przys硊guje konsumentowi w odniesieniu do um體:

  1. (1) o 秝iadczenie us硊g, je縠li Sprzedawca wykona w pe硁i us硊g za wyra糿 zgod konsumenta, kt髍y zosta poinformowany przed rozpocz阠iem 秝iadczenia, 縠 po spe硁ieniu 秝iadczenia przez Sprzedawc utraci prawo odst眕ienia od umowy; (2) w kt髍ej cena lub wynagrodzenie zale縴 od waha na rynku finansowym, nad kt髍ymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i kt髍e mog wyst眕i przed up硑wem terminu do odst眕ienia od umowy; (3) w kt髍ej przedmiotem 秝iadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany wed硊g specyfikacji konsumenta lub s硊勘cy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w kt髍ej przedmiotem 秝iadczenia jest Produkt ulegaj眂y szybkiemu zepsuciu lub maj眂a kr髏ki termin przydatno禼i do u縴cia; (5) w kt髍ej przedmiotem 秝iadczenia jest Produkt dostarczany w zapiecz阾owanym opakowaniu, kt髍ego po otwarciu opakowania nie mo縩a zwr骳i ze wzgl阣u na ochron zdrowia lub ze wzgl阣體 higienicznych, je縠li opakowanie zosta硂 otwarte po dostarczeniu; (6) w kt髍ej przedmiotem 秝iadczenia s Produkty, kt髍e po dostarczeniu, ze wzgl阣u na sw骿 charakter, zostaj nieroz潮cznie po潮czone z innymi rzeczami; (7) w kt髍ej przedmiotem 秝iadczenia s napoje alkoholowe, kt髍ych cena zosta砤 uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzeda縴, a kt髍ych dostarczenie mo縠 nast眕i dopiero po up硑wie 30 dni i kt髍ych warto舵 zale縴 od waha na rynku, nad kt髍ymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w kt髍ej konsument wyra糿ie 勘da, aby Sprzedawca do niego przyjecha w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je縠li Sprzedawca 秝iadczy dodatkowo inne us硊gi ni te, kt髍ych wykonania konsument 勘da, lub dostarcza Produkty inne ni cz甓ci zamienne niezb阣ne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst眕ienia od umowy przys硊guje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us硊g lub Produkt體; (9) w kt髍ej przedmiotem 秝iadczenia s nagrania d紈i阫owe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz阾owanym opakowaniu, je縠li opakowanie zosta硂 otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dziennik體, periodyk體 lub czasopism, z wyj眛kiem umowy o prenumerat; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o 秝iadczenie us硊g w zakresie zakwaterowania, innych ni do cel體 mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod體, gastronomii, us硊g zwi眤anych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je縠li w umowie oznaczono dzie lub okres 秝iadczenia us硊gi; (13) o dostarczanie tre禼i cyfrowych, kt髍e nie s zapisane na no秐iku materialnym, je縠li spe硁ianie 秝iadczenia rozpocz瓿o si za wyra糿 zgod konsumenta przed up硑wem terminu do odst眕ienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawc o utracie prawa odst眕ienia od umowy.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZE PRZEDSI蔅IORC覹

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotycz wy潮cznie Klient體 i Us硊gobiorc體 nie b阣眂ych konsumentami.

9.2. Sprzedawcy przys硊guje prawo odst眕ienia od Umowy Sprzeda縴 zawartej z Klientem nieb阣眂ym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odst眕ienie od Umowy Sprzeda縴 w tym wypadku mo縠 nast眕i bez podania przyczyny i nie rodzi postronie Klienta nieb阣眂ego konsumentem 縜dnych roszcze w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. W wypadku Klient體 nie b阣眂ych konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczy dost阷ne sposoby p砤tno禼i, w tym tak縠 wymaga dokonania przedp砤ty w ca硂禼i albo cz甓ci i to niezale縩ie od wybranego przez Klienta sposobu p砤tno禼i oraz faktu zawarcia UmowySprzeda縴.

9.4. Z chwil wydania przez Sprzedawc Produktu przewo糿ikowi przechodz na Klienta nie b阣眂ego konsumentem korzy禼i i ci昕ary zwi眤ane z Produktem oraz niebezpiecze駍two przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialno禼i za utrat, ubytek lub uszkodzenie Produktu powsta砮 od przyj阠ia go do przewozu a do wydania go Klientowi oraz za op蠹nienie w przewozie przesy砶i.

9.5. W razie przes砤nia Produktu do Klienta za po秗ednictwem przewo糿ika Klient nie b阣眂y konsumentem obowi眤any jest zbada przesy砶 w czasie i w spos骲 przyj阾y przy przesy砶ach tego rodzaju. Je縠li stwierdzi, 縠 w czasie przewozu nast眕i ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowi眤any jest dokona wszelkich czynno禼i niezb阣nych do ustalenia odpowiedzialno禼i przewo糿ika.

9.6. Zgodnie z art.558 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialno舵 Sprzedawcy z tytu硊 r阫ojmi za Produkt wobec Klienta nie b阣眂ego konsumentem zostaje wy潮czona.

9.7. W wypadku Us硊gobiorc體 nie b阣眂ych konsumentami Us硊godawca mo縠wy powiedzie umow o 秝iadczenie Us硊gi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przes砤nie Us硊gobiorcy stosownego o秝iadczenia.

9.8. Odpowiedzialno舵 Us硊godawcy/Sprzedawcy w stosunku do Us硊gobiorcy/Klienta nieb阣眂ego konsumentem, bez wzgl阣u na jej podstaw prawn, jest ograniczona - zar體no w ramach pojedynczego roszczenia, jak r體nie za wszelkie roszczenia w sumie - do wysoko禼i zap砤conej ceny oraz koszt體 dostawy z tytu硊 Umowy Sprzeda縴, nie wi阠ej jednak ni do kwoty jednego tysi眂a z硂tych. Us硊godawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialno舵 w stosunku do Us硊gobiorcy/Klienta nie b阣眂ego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialno禼i z tytu硊 utraconych korzy禼i w stosunku do Us硊gobiorcy/Klienta nie b阣眂ego konsumentem.

9.9. Wszelkie spory powsta砮 pomi阣zy Sprzedawc/Us硊godawc, a Klientem/Us硊gobiorc nieb阣眂ym konsumentem zostaj poddane s眃owi w砤禼iwemu ze wzgl阣u na siedzib Sprzedawcy/Us硊godawcy.

10. POSTANOWIENIA KO袰OWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane s w j陑yku polskim.

10.2. Zmiana Regulaminu:

  1. Us硊godawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa縩ych przyczyn to jest: zmiany przepis體 prawa; zmiany sposob體 p砤tno禼i i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wp硑waj na realizacj postanowie niniejszego Regulaminu.

  2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu um體 o charakterze ci眊硑m (np. 秝iadczenie Us硊gi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wi笨e Us硊gobiorc, je縠li zosta硑 zachowane wymagania okre秎one w art. 384 oraz 384 Kodeksu cywilnego, to jest Us硊gobiorca zosta prawid硂wo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedzia umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowa砤 wprowadzeniem jakichkolwiek nowych op砤t lub podwy縮zeniem obecnych Us硊gobiorca b阣眂y konsumentem ma prawo odst眕ienia od umowy.

  3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu um體 o innym charakterze ni umowy ci眊砮 (np. Umowa Sprzeda縴) zmiany Regulaminu nie b阣 w 縜den spos骲 narusza praw nabytych Us硊gobiorc體/Klient體 b阣眂ych konsumentami przed dniem wej禼ia w 縴cie zmian Regulaminu, w szczeg髄no禼i zmiany Regulaminu nie b阣 mia硑 wp硑wu na ju sk砤dane lub z硂縪ne Zam體ienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzeda縴.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj zastosowanie powszechnie obowi眤uj眂e przepisy prawa polskiego, w szczeg髄no禼i: Kodeksu cywilnego; ustawy o 秝iadczeniu us硊g drog elektroniczn z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Um體 Sprzeda縴 zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami b阣眂ymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niekt髍ych praw konsument體 oraz o odpowiedzialno禼i za szkod wyrz眃zon przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz.271 ze zm.) oraz ustawy o szczeg髄nych warunkach sprzeda縴 konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Um體 Sprzeda縴 zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami b阣眂ymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne w砤禼iwe przepisy powszechnie obowi眤uj眂ego prawa.

11. WZ覴 FORMULARZA ODSTIENIA OD UMOWY
(ZA!CZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wz髍 formularza odst眕ienia od umowy

(formularz ten nale縴 wype硁i i odes砤 tylko w przypadku ch阠i odst眕ienia od umowy)

Adresat:

PHU FARMER KASZ LESIAK
ul. Brzezi駍ka 27, 95-047 Je矿w
sklepfarmer.pl
shop@sklepfarmer.pl

Ja/My(*) niniejszym informuj/informujemy(*) o moim/naszym odst眕ieniu od umowy sprzeda縴 nast阷uj眂ych rzeczy(*) umowy dostawy nast阷uj眂ych rzeczy(*) umowy o dzie硂 polegaj眂ej na wykonaniu nast阷uj眂ych rzeczy(*)/o 秝iadczenie nast阷uj眂ej us硊gi(*)Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imi i nazwisko konsumenta(-體)

Adres konsumenta(-體)

Podpis konsumenta(-體) (tylko je縠li formularz jest przesy砤ny w wersji papierowej)

Data

(*)Niepotrzebne skre秎i.

L.P. Plik do pobrania Pobierz plik
1 Regulamin 758921877992.pdf

Posiadamy w sprzeda縴:cz甓ci do ci眊nik體 i maszyn rolniczych, art. motoryzacyjne, akumulatory, oleje, filtry, pasy klinowe, 硂縴ska, uszczelnienia, w昕e gumowe, art. 秗ubowe, art. pneumatyczne, art. hydrauliki si硂wej, art. agrotechniczne, elektronarz阣zia, narz阣zia reczne, 砤馽uchy, liny, haki, chemia samochodowa
Zaprenumeruj nasz newsletter i b眃 na bie勘co z promocjami
Gotowe Dodaj Usu
Wa縩e informacje
Sklep w trakcie rozbudowy Zach阠amy do sta砮go zapoznawania si z ofert. Jednocze秐ie informujemy 縠 zamieszczone ceny obowi眤uj tylko przy zam體ieniach realizowanych za pomoc sklepu internetowego w formie przesy砶i kurierskiej jak i odbioru osobistego.
Ilo舵 produkt體 w ofercie: 13301 Ilo舵 u縴tkownik體 online: 38


Copyright@sklepfarmer.pl 2014 Wszelkie prawa zastrze縪ne, kopiowanie informacji zawartych na tej stronie zabronione

Numer telefonu
882 505 461
Nasza firma jest czynna:
Pon-Pt  7:00-17:00
Sobota  7:00-14:00