Infolinia:. 46 875 55 91
Produkt zosta dodany do ulubionych - kliknij tutaj aby otworzy ulubione
Produkt zosta usuni阾y z ulubionych
Wybrany produkt zosta dodany do koszyka
Wybrany produkt zosta usuni阾y z koszyka

Zabawki narz阣zia i gry dla dzieci
Cz甓ci do ci眊nik體 rolniczych
Cz甓ci do maszyn rolniczych
Cz甓ci do kombajn體 zbo縪wych
Cz甓ci do silnik體
Filtry, oleje, smary, p硑ny, akumulatory
Normalia
Hydraulika, pneumatyka
Ogr骴 i las
Elektryka, o秝ietlenie i akcesoria
Chemia motoryzacyjna i gospodarcza
Wyposa縠nie gospodarstw
Narz阣zia, elektronarz阣zia, odzie ochronna, BHP
NIESKLASYFIKOWANE
Artyku硑 秗ubowe


PHU FARMER kasz Lesiak
95-047 Je矿w
Brzezi駍ka 27
Nasza firma jest czynna:
Pon-Pt  7:00-17:00
Sobota  7:00-14:00


 
FAX
46 8191002


Polityka plik體 cookies


COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA


7.1. Pliki Cookies (ciasteczka) s to niewielkie informacje tekstowe w postaci plik體 tekstowych, wysy砤ne przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzaj眂ej stron Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy te na karcie pami阠i smartfona – w zale縩o禼i z jakiego urz眃zenia korzysta odwiedzaj眂y nasz Sklep Internetowy). Szczeg蟪owe informacje dot. plik體 Cookies, a tak縠 histori ich powstania mo縩a znale兼 m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

7.2. Administrator mo縠 przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzaj眂ych ze strony Sklepu Internetowego w nast阷uj眂ych celach:

  1. identyfikacji Us硊gobiorc體 jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, 縠 s zalogowani;

  2. zapami阾ywania Produkt體 dodanych do koszyka w celu z硂縠nia Zam體ienia;

  3. zapami阾ywania danych z wype硁ianych Formularzy Zam體ienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

  4. dostosowywania zawarto禼i strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Us硊gobiorcy (np. dotycz眂ych kolor體, rozmiaru czcionki, uk砤du strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

  5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiaj眂ych spos骲 korzystania ze strony Sklepu Internetowego;

7.3. Standardowo wi阫szo舵 przegl眃arek internetowych dost阷nych na rynku domy秎nie akceptuje zapisywanie plik體 Cookies. Ka縟y ma mo縧iwo舵 okre秎enia warunk體 korzystania z plik體 Cookies za pomoc ustawie w砤snej przegl眃arki internetowej. Oznacza to, 縠 mo縩a np. cz甓ciowo ograniczy (np. czasowo) lub ca砶owicie wy潮czy mo縧iwo舵 zapisywania plik體 Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak mo縠 to mie wp硑w na niekt髍e funkcjonalno禼i Sklepu Internetowego (przyk砤dowo niemo縧iwym mo縠 okaza si przej禼ie 禼ie縦i Zam體ienia poprzez Formularz Zam體ienia z uwagi na niezapami阾ywanie Produkt體 w koszyku podczas kolejnych krok體 sk砤dania Zam體ienia).

7.4. Ustawienia przegl眃arki internetowej w zakresie plik體 Cookies s istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plik體 Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda mo縠 by r體nie wyra縪na poprzez ustawienia przegl眃arki internetowej. W braku wyra縠nia takiej zgody nale縴 odpowiednio zmieni ustawienia przegl眃arki internetowej w zakresie plik體 Cookies.

7.5. Szczeg蟪owe informacje na temat zmiany ustawie dotycz眂ych plik體 Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przegl眃arkach internetowych dost阷ne s w dziale pomocy przegl眃arki internetowej oraz na poni縮zych stronach (wystarczy klikn辨 w dany link):

7.6. Administrator mo縠 korzysta w Sklepie Internetowym z us硊g Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firm Google Inc. (1600Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Us硊gi te pomagaj Administratorowi analizowa ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane s w ramach powy縮zych us硊g w spos骲 zanonimizowany (s to tzw. dane eksploatacyjne, kt髍e uniemo縧iwiaj identyfikacj osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te maj charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawieraj cech identyfikuj眂ych (danych osobowych) osoby odwiedzaj眂e stron Sklepu Internetowego. Administrator korzystaj眂 z powy縮zych us硊g w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak 紃骴砤 i medium pozyskania odwiedzj眂ych Sklep Internetowy oraz spos骲 ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urz眃ze i przegl眃arek z kt髍ych odwiedzaj stron, IP oraz domen, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, p砮) i zainteresowania.

7.7. Mo縧iwe jest zablokowanie w 砤twy spos骲 przez dan osob udost阷niania Google Analytics informacji o jej aktywno禼i na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu mo縩a zainstalowa dodatek do przegl眃arki udost阷niany przez firm Google Inc. dost阷ny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl


Posiadamy w sprzeda縴:cz甓ci do ci眊nik體 i maszyn rolniczych, art. motoryzacyjne, akumulatory, oleje, filtry, pasy klinowe, 硂縴ska, uszczelnienia, w昕e gumowe, art. 秗ubowe, art. pneumatyczne, art. hydrauliki si硂wej, art. agrotechniczne, elektronarz阣zia, narz阣zia reczne, 砤馽uchy, liny, haki, chemia samochodowa
Zaprenumeruj nasz newsletter i b眃 na bie勘co z promocjami
Gotowe Dodaj Usu
Wa縩e informacje
Sklep w trakcie rozbudowy Zach阠amy do sta砮go zapoznawania si z ofert. Jednocze秐ie informujemy 縠 zamieszczone ceny obowi眤uj tylko przy zam體ieniach realizowanych za pomoc sklepu internetowego w formie przesy砶i kurierskiej jak i odbioru osobistego.
Ilo舵 produkt體 w ofercie: 13302 Ilo舵 u縴tkownik體 online: 38


Copyright@sklepfarmer.pl 2014 Wszelkie prawa zastrze縪ne, kopiowanie informacji zawartych na tej stronie zabronione

Numer telefonu
882 505 461
Nasza firma jest czynna:
Pon-Pt  7:00-17:00
Sobota  7:00-14:00