Infolinia:. 46 875 55 91
Produkt zosta dodany do ulubionych - kliknij tutaj aby otworzy ulubione
Produkt zosta usuni阾y z ulubionych
Wybrany produkt zosta dodany do koszyka
Wybrany produkt zosta usuni阾y z koszyka

Zabawki narz阣zia i gry dla dzieci
Cz甓ci do ci眊nik體 rolniczych
Cz甓ci do maszyn rolniczych
Cz甓ci do kombajn體 zbo縪wych
Cz甓ci do silnik體
Filtry, oleje, smary, p硑ny, akumulatory
Normalia
Hydraulika, pneumatyka
Ogr骴 i las
Elektryka, o秝ietlenie i akcesoria
Chemia motoryzacyjna i gospodarcza
Wyposa縠nie gospodarstw
Narz阣zia, elektronarz阣zia, odzie ochronna, BHP
NIESKLASYFIKOWANE
Artyku硑 秗ubowe


PHU FARMER kasz Lesiak
95-047 Je矿w
Brzezi駍ka 27
Nasza firma jest czynna:
Pon-Pt  7:00-17:00
Sobota  7:00-14:00


 
FAX
46 8191002


Polityka prywatno禼i

                                                             

                                                          POLITYKA PRYWATNOI
                SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEPFARMER.PL          SPIS TREI:

1. POSTANOWIENIA OG覮NE
2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
6. PRAWA OSOBY, KT覴EJ DANE DOTYCZ
7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA
8. POSTANOWIENIA KO袰OWE


1. POSTANOWIENIA OG覮NE

1.1. Niniejsza polityka prywatno禼i Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza 縠 nie jest ona 紃骴砮m obowi眤k體 dla Us硊gobiorc體 lub Klient體 Sklepu Internetowego. Polityka prywatno禼i zawiera przede wszystkim zasady dotycz眂e przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa os骲, kt髍ych dane dotycz, a tak縠 informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plik體 cookies oraz narz阣zi analitycznych.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za po秗ednictwem Sklepu Internetowego jest kasz Lesiak prowadz眂y dzia砤lno舵 gospodarcz pod firm PHU FARMER KASZ LESIAK wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia砤lno禼i Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w砤禼iwego do spraw gospodarki, posiadaj眂y: adres miejsca wykonywania dzia砤lno禼i i adres do dor阠ze: ul.Brzezi駍ka 27, 95-047 Je矿w, NIP 8351409084, REGON 382092368, adres poczty elektronicznej: shop@sklepfarmer.pl - zwany dalej „Administratorem” i b阣眂y jednocze秐ie Us硊godawc Sklepu Internetowego i Sprzedawc.

1.3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane s przez Administratora zgodnie z obowi眤uj眂ymi przepisami prawa, w szczeg髄no禼i zgodnie z rozporz眃zeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os骲 fizycznych w zwi眤ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep硑wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og髄ne rozporz眃zenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporz眃zenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporz眃zenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakup體 jest dobrowolne. Podobnie zwi眤ane z tym podanie danych osobowych przez korzystaj眂ego ze Sklepu Internetowego Us硊gobiorc lub Klienta jest dobrowolne, z zastrze縠niem dw骳h wyj眛k體: (1) zawieranie um體 z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatno禼i danych osobowych niezb阣nych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzeda縴 lub umowy o 秝iadczenie Us硊gi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem mo縧iwo禼i zawarcia tej縠 umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i je縠li osoba, kt髍e dane dotycz chce zawrze dan umow z Administratorem, to jest zobowi眤ana do podania wymaganych danych. Ka縟orazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowi眤ki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikaj眂ym z powszechnie obowi眤uj眂ych przepis體 prawa nak砤daj眂ych na Administratora obowi眤ek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksi眊 podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemo縧iwi Administratorowi wykonanie tych縠 obowi眤k體.

1.5. Administrator dok砤da szczeg髄nej staranno禼i w celu ochrony interes體 os骲, kt髍ych przetwarzane przez niego dane osobowe dotycz, a w szczeg髄no禼i jest odpowiedzialny i zapewnia, 縠 zbierane przezniego dane s: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem cel體 i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do cel體, w jakich s przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umo縧iwiaj眂ej identyfikacj os骲, kt髍ych dotycz, nie d硊縠j ni jest to niezb阣ne do osi眊ni阠ia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w spos骲 zapewniaj眂y odpowiednie bezpiecze駍two danych osobowych, w tym ochron przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkow utrat, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomoc odpowiednich 秗odk體 technicznych lub organizacyjnych.

1.6. Uwzgl阣niaj眂 charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolno禼i os骲 fizycznych o r罂nym prawdopodobie駍twie i wadze zagro縠nia, Administrator wdra縜 odpowiednie 秗odki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywa硂 si zgodnie z niniejszym rozporz眃zeniem i aby m骳 to wykaza. odki te s w razie potrzeby poddawane przegl眃om i uaktualniane. Administrator stosuje 秗odki techniczne zapobiegaj眂e pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesy砤nych drog elektroniczn.

1.7. Wszelkie s硂wa, wyra縠nia i akronimy wyst阷uj眂e w niniejszej polityce prywatno禼i i rozpoczynaj眂e si du勘 liter (np. SprzedawcaSklep InternetowyUs硊ga Elektroniczna) nale縴 rozumie zgodnie z ich definicj zawart w Regulaminie Sklepu Internetowego dost阷nym na stronach Sklepu Internetowego.


2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spe硁iony jest co najmniej jedenz poni縮zych warunk體: (1) osoba, kt髍ej dane dotycz wyrazi砤 zgod na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wi阫szej liczbie okre秎onych cel體; (2) przetwarzanie jest niezb阣ne do wykonania umowy, kt髍ej stron jest osoba, kt髍ej dane dotycz, lub do podj阠ia dzia砤 na 勘danie osoby, kt髍ej dane dotycz, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezb阣ne do wype硁ienia obowi眤ku prawnego ci笨眂ego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezb阣ne do cel體 wynikaj眂ych z prawnie uzasadnionych interes體 realizowanych przez Administratora lub przez stron trzeci, z wyj眛kiem sytuacji, w kt髍ych nadrz阣ny charakter wobec tych interes體 maj interesy lub podstawowe prawa i wolno禼i osoby, kt髍ej dane dotycz, wymagaj眂e ochrony danych osobowych, w szczeg髄no禼i gdy osoba, kt髍ej dane dotycz, jest dzieckiem.

2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga ka縟orazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatno禼i. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Us硊gobiorc體 i Klient體 Sklepu Internetowego przez Administratora s wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatno禼i – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.


3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1. Ka縟orazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z dzia砤 podejmowanych przez danego Us硊gobiorc lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przyk砤dowo je縠li Klient decyduje si na dokonanie zakup體 w Sklepie Internetowym i wybierze odbi髍 osobisty zakupionego Produktu zamiast przesy砶i kurierskiej, to jego dane osobowe b阣 przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzeda縴, ale nie b阣 ju udost阷niane przewo糿ikowi realizuj眂emu przesy砶i na zlecenie Administratora.

3.2. Administrator mo縠 przetwarza dane osobowe w Sklepie Internetowym w nast阷uj眂ych celach, na nast阷uj眂ych podstawach, w okresach oraz w nast阷uj眂ym zakresie:


Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

Zakres przetwarzanych danych

Wykonanie Umowy Sprzeda縴 lub umowy o 秝iadczenie Us硊gi Elektronicznej lub podj阠ie dzia砤 na 勘danie osoby, kt髍ej dane dotycz, przed zawarciem w/w um體.

Artyku 6 ust. 1 lit. b) Rozporz眃zenia RODO (wykonanie umowy)

Dane s przechowywane przez okres niezb阣ny do wykonania, rozwi眤ania lub wyga秐i阠ia w inny spos骲 zawartej umowy.

Zakres maksymalny: imi i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo舵, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia dzia砤lno禼i/siedziby (je縠li jest inny ni adres dostawy).

W wypadku Us硊gobiorc體 lub Klient體 nie b阣眂ych konsumentami Administrator mo縠 przetwarza dodatkowo nazw firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Us硊gobiorcy lub Klienta.

Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.

Marketing bezpo秗edni

Artyku 6 ust. 1 lit. f) Rozporz眃zenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

Dane s przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d硊縠j jednak ni przez okres przedawnienia roszcze w stosunku do osoby, kt髍ej dane dotycz, z tytu硊 prowadzonej przez Administratora dzia砤lno禼i gospodarczej. Okres przedawnienia okre秎aj przepisy prawa, w szczeg髄no禼i kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze zwi眤anych z prowadzeniem dzia砤lno禼i gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzeda縴 dwa lata).

Administrator nie mo縠 przetwarza danych w celu marketingu bezpo秗edniego w przypadku wyra縠nia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osob, kt髍ej dane dotycz.

Adres poczty elektronicznej

Marketing

Artyku 6 ust. 1 lit. a) Rozporz眃zenia RODO (zgoda)

Dane przechowywane s do momentu wycofania zgody przez osob, kt髍ej dane dotycz na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Imi, adres poczty elektronicznej

Prowadzenie ksi眊 podatkowych

Artyku 6 ust. 1 lit. c) Rozporz眃zenia RODO w zw. z art. 86 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201)

Dane s przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazuj眂ymi Administratorowi przechowywanie ksi眊 podatkowych (do czasu up硑wu okresu przedawnienia zobowi眤ania podatkowego, chyba 縠 ustawy podatkowe stanowi inaczej).

Imi i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia dzia砤lno禼i/siedziby (je縠li jest inny ni adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Us硊gobiorcy lub Klienta

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszcze jakie mo縠 podnosi Administrator lub jakie mog by podnoszone wobec Administratora

Artyku 6 ust. 1 lit. f) Rozporz眃zenia RODO

Dane s przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d硊縠j jednak ni przez okres przedawnienia roszcze w stosunku do osoby, kt髍ej dane dotycz, z tytu硊 prowadzonej przez Administratora dzia砤lno禼i gospodarczej. Okres przedawnienia okre秎aj przepisy prawa, w szczeg髄no禼i kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze zwi眤anych z prowadzeniem dzia砤lno禼i gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzeda縴 dwa lata).

Imi i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo舵, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia dzia砤lno禼i/siedziby (je縠li jest inny ni adres dostawy).

W wypadku Us硊gobiorc體 lub Klient體 nie b阣眂ych konsumentami Administrator mo縠 przetwarza dodatkowo nazw firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Us硊gobiorcy lub Klienta.


4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.1. Dla prawid硂wego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Um體 Sprzeda縴 konieczne jest korzystanie przez Administratora z us硊g podmiot體 zewn阾rznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obs硊guj眂y p砤tno禼i). Administrator korzysta wy潮cznie z us硊g takich podmiot體 przetwarzaj眂ych, kt髍zy zapewniaj wystarczaj眂e gwarancje wdro縠nia odpowiednich 秗odk體 technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spe硁ia硂 wymogi Rozporz眃zenia RODO i chroni硂 prawa os骲, kt髍ych dane dotycz.

4.2. Przekazanie danych przez Administratora nie nast阷uje w ka縟ym wypadku i nie dowszystkich wskazanych w polityce prywatno禼i odbiorc體 lub kategorii odbiorc體 – Administrator przekazuje dane wy潮cznie wtedy, gdy jest to niezb阣ne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezb阣nym do jego zrealizowania. Przyk砤dowo, je縠li Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie b阣 przekazywane przewo糿ikowi wsp蟪pracuj眂emu z Administratorem.

4.3. Dane osobowe Us硊gobiorc體 i Klient體 Sklepu Internetowego mog by przekazywane nast阷uj眂ym odbiorcom lub kategoriom odbiorc體:

  1. przewo糿icy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, kt髍y korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesy砶 pocztow lub przesy砶 kuriersk, Administrator udost阷nia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewo糿ikowi, spedytorowi lub po秗ednikowi realizuj眂emu przesy砶i na zlecenie Administratora w zakresie niezb阣nym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.

  2. podmioty obs硊guj眂e p砤tno禼i elektroniczne lub kart p砤tnicz - w przypadku Klienta, kt髍y korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu p砤tno禼i elektronicznych lub kart p砤tnicz Administrator udost阷nia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obs硊guj眂emu powy縮ze p砤tno禼i w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezb阣nym do obs硊gi p砤tno禼i realizowanej przez Klienta.

  3. dostawcy us硊g zaopatruj眂y Administratora w rozwi眤ania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umo縧iwiaj眂e Administratorowi prowadzenie dzia砤lno禼i gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i 秝iadczonych za jego po秗ednictwem Us硊g Elektronicznych (w szczeg髄no禼i dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarz眃zania firm i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udost阷nia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy dzia砤j眂emu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb阣nym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz polityk prywatno禼i.

  4. dostawcy us硊g ksi阦owych, prawnych i doradczych zapewniaj眂y Administratorowi wsparcie ksi阦owe, prawne lub doradcze (w szczeg髄no禼i biuro ksi阦owe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udost阷nia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy dzia砤j眂emu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb阣nym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz polityk prywatno禼i.


5.PROFILOWANIE WSKLEPIE INTERNETOWYM

5.1. Rozporz眃zenie RODO nak砤da na Administratora obowi眤ek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o kt髍ym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporz眃zenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a tak縠 o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, kt髍ej dane dotycz. Maj眂 to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatno禼i informacje dotycz眂e mo縧iwego profilowania.

5.2. Administrator mo縠 korzysta w Sklepie Internetowym z profilowania do cel體 marketingu bezpo秗edniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotycz zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzeda縴, czy te mo縧iwo禼i korzystania z Us硊g Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym mo縠 by np. przyznanie danej osobie rabatu, przes砤nie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedoko馽zonych zakupach, przes砤nie propozycji Produktu, kt髍y mo縠 odpowiada zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub te zaproponowanie lepszych warunk體 w por體naniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzj, czy b阣zie chcia砤 skorzysta z otrzymanego w ten spos骲 rabatu, czy te lepszych warunk體 i dokona zakupu w Sklepie Internetowym.

5.3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przegl眃anie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy te poprzez analiz dotychczasowej historii dokonanych zakup體 w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby m骳 jej nast阷nie przes砤 np. kod rabatowy.

5.4. Osoba, kt髍ej dane dotycz, ma prawo do tego, by nie podlega decyzji, kt髍a opiera si wy潮cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywo硊je wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny spos骲 istotnie na ni wp硑wa.

6. PRAWA OSOBY, KT覴EJ DANE DOTYCZ

6.1. Prawodost阷u, sprostowania, ograniczenia, usuni阠ia lub przenoszenia - osoba, kt髍ej dane dotycz, ma prawo 勘dania od Administratora dost阷u do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni阠ia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak縠 ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczeg蟪owe warunki wykonywania wskazanych wy縠j praw wskazane s w art. 15-21 Rozporz眃zenia RODO.

6.2. Prawo do cofni阠ia zgody w dowolnym momencie – osoba, kt髍ej dane przetwarzane s przez Administratora na podstawie wyra縪nej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporz眃zenia RODO), to ma ona prawo do cofni阠ia zgody w dowolnym momencie bez wp硑wu na zgodno舵 z prawem przetwarzania, kt髍ego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni阠iem.

6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, kt髍ej dane przetwarzane s przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w spos骲 i trybie okre秎onym w przepisach Rozporz眃zenia RODO oraz prawa polskiego, w szczeg髄no禼i ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urz阣u Ochrony Danych Osobowych.

6.4. Prawo do sprzeciwu - osoba, kt髍ej dane dotycz, ma prawo w dowolnym momencie wnie舵 sprzeciw – z przyczyn zwi眤anych z jej szczeg髄n sytuacj – wobec przetwarzania dotycz眂ych jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepis體. Administratorowi w takim przypadku nie wolno ju przetwarza tych danych osobowych, chyba 縠 wyka縠 on istnienie wa縩ych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz阣nych wobec interes體, praw i wolno禼i osoby, kt髍ej dane dotycz, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze.

6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpo秗edniego - je縠li dane osobowe s przetwarzane na potrzeby marketingu bezpo秗edniego, osoba, kt髍ej dane dotycz, ma prawo w dowolnym momencie wnie舵 sprzeciw wobec przetwarzania dotycz眂ych jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwi眤ane z takim marketingiem bezpo秗ednim.

6.6. W celu realizacji uprawnie, o kt髍ych mowa w niniejszym punkcie polityki prywatno禼i mo縩a kontaktowa si z Administratorem poprzez przes砤nie stosownej wiadomo禼i pisemnie lub poczt elektroniczn na adres Administratora wskazany na wst阷ie polityki prywatno禼i lub korzystaj眂 z formularza kontaktowego dost阷nego na stronie Sklepu Internetowego.

7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

7.1. Pliki Cookies (ciasteczka) s to niewielkie informacje tekstowe w postaci plik體 tekstowych, wysy砤ne przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzaj眂ej stron Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy te na karcie pami阠i smartfona – w zale縩o禼i z jakiego urz眃zenia korzysta odwiedzaj眂y nasz Sklep Internetowy). Szczeg蟪owe informacje dot. plik體 Cookies, a tak縠 histori ich powstania mo縩a znale兼 m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

7.2. Administrator mo縠 przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzaj眂ych ze strony Sklepu Internetowego w nast阷uj眂ych celach:

  1. identyfikacji Us硊gobiorc體 jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, 縠 s zalogowani;

  2. zapami阾ywania Produkt體 dodanych do koszyka w celu z硂縠nia Zam體ienia;

  3. zapami阾ywania danych z wype硁ianych Formularzy Zam體ienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

  4. dostosowywania zawarto禼i strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Us硊gobiorcy (np. dotycz眂ych kolor體, rozmiaru czcionki, uk砤du strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

  5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiaj眂ych spos骲 korzystania ze strony Sklepu Internetowego;

7.3. Standardowo wi阫szo舵 przegl眃arek internetowych dost阷nych na rynku domy秎nie akceptuje zapisywanie plik體 Cookies. Ka縟y ma mo縧iwo舵 okre秎enia warunk體 korzystania z plik體 Cookies za pomoc ustawie w砤snej przegl眃arki internetowej. Oznacza to, 縠 mo縩a np. cz甓ciowo ograniczy (np. czasowo) lub ca砶owicie wy潮czy mo縧iwo舵 zapisywania plik體 Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak mo縠 to mie wp硑w na niekt髍e funkcjonalno禼i Sklepu Internetowego (przyk砤dowo niemo縧iwym mo縠 okaza si przej禼ie 禼ie縦i Zam體ienia poprzez Formularz Zam體ienia z uwagi na niezapami阾ywanie Produkt體 w koszyku podczas kolejnych krok體 sk砤dania Zam體ienia).

7.4. Ustawienia przegl眃arki internetowej w zakresie plik體 Cookies s istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plik體 Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda mo縠 by r體nie wyra縪na poprzez ustawienia przegl眃arki internetowej. W braku wyra縠nia takiej zgody nale縴 odpowiednio zmieni ustawienia przegl眃arki internetowej w zakresie plik體 Cookies.

7.5. Szczeg蟪owe informacje na temat zmiany ustawie dotycz眂ych plik體 Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przegl眃arkach internetowych dost阷ne s w dziale pomocy przegl眃arki internetowej oraz na poni縮zych stronach (wystarczy klikn辨 w dany link):

7.6. Administrator mo縠 korzysta w Sklepie Internetowym z us硊g Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firm Google Inc. (1600Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Us硊gi te pomagaj Administratorowi analizowa ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane s w ramach powy縮zych us硊g w spos骲 zanonimizowany (s to tzw. dane eksploatacyjne, kt髍e uniemo縧iwiaj identyfikacj osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te maj charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawieraj cech identyfikuj眂ych (danych osobowych) osoby odwiedzaj眂e stron Sklepu Internetowego. Administrator korzystaj眂 z powy縮zych us硊g w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak 紃骴砤 i medium pozyskania odwiedzj眂ych Sklep Internetowy oraz spos骲 ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urz眃ze i przegl眃arek z kt髍ych odwiedzaj stron, IP oraz domen, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, p砮) i zainteresowania.

7.7. Mo縧iwe jest zablokowanie w 砤twy spos骲 przez dan osob udost阷niania Google Analytics informacji o jej aktywno禼i na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu mo縩a zainstalowa dodatek do przegl眃arki udost阷niany przez firm Google Inc. dost阷ny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

8. POSTANOWIENIA KO袰OWE

8.1. Sklep Internetowy mo縠 zawiera odno秐iki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przej禼iu na inne strony, zapozna si z polityk prywatno禼i tam ustalon. Niniejsza polityka prywatno禼i dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.


Posiadamy w sprzeda縴:cz甓ci do ci眊nik體 i maszyn rolniczych, art. motoryzacyjne, akumulatory, oleje, filtry, pasy klinowe, 硂縴ska, uszczelnienia, w昕e gumowe, art. 秗ubowe, art. pneumatyczne, art. hydrauliki si硂wej, art. agrotechniczne, elektronarz阣zia, narz阣zia reczne, 砤馽uchy, liny, haki, chemia samochodowa
Zaprenumeruj nasz newsletter i b眃 na bie勘co z promocjami
Gotowe Dodaj Usu
Wa縩e informacje
Sklep w trakcie rozbudowy Zach阠amy do sta砮go zapoznawania si z ofert. Jednocze秐ie informujemy 縠 zamieszczone ceny obowi眤uj tylko przy zam體ieniach realizowanych za pomoc sklepu internetowego w formie przesy砶i kurierskiej jak i odbioru osobistego.
Ilo舵 produkt體 w ofercie: 13302 Ilo舵 u縴tkownik體 online: 36


Copyright@sklepfarmer.pl 2014 Wszelkie prawa zastrze縪ne, kopiowanie informacji zawartych na tej stronie zabronione

Numer telefonu
882 505 461
Nasza firma jest czynna:
Pon-Pt  7:00-17:00
Sobota  7:00-14:00