Infolinia:. 46 875 55 91
Produkt zosta dodany do ulubionych - kliknij tutaj aby otworzy ulubione
Produkt zosta usunity z ulubionych
Wybrany produkt zosta dodany do koszyka
Wybrany produkt zosta usunity z koszyka

Zabawki narzdzia i gry dla dzieci
Czci do cignikw rolniczych
Czci do maszyn rolniczych
Czci do kombajnw zboowych
Czci do silnikw
Filtry, oleje, smary, pyny, akumulatory
Normalia
Hydraulika, pneumatyka
Ogrd i las
Elektryka, owietlenie i akcesoria
Chemia motoryzacyjna i gospodarcza
Wyposaenie gospodarstw
Narzdzia, elektronarzdzia, odzie ochronna, BHP
NIESKLASYFIKOWANE
Artykuy rubowe


PHU FARMER ukasz Lesiak
95-047 Jew
Brzeziska 27
Nasza firma jest czynna:
Pon-Pt  7:00-17:00
Sobota  7:00-14:00


 
FAX
46 8191002


Regulamin sklepu FARMER

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

SKLEPFARMER.PL


Spis treci:

 1. POSTANOWIENIA OGLNE

 2. USUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAY

 4. SPOSOBY I TERMINY PATNOCI ZA PRODUKT

 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 6. REKLAMACJA PRODUKTU

 7. POZASDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE ORAZ ZASADY DOSTPU DO TYCH PROCEDUR

 8. PRAWO ODSTPIENIA OD UMOWY

 9. POSTANOWIENIA DOTYCZCE PRZEDSIBIORCW

 10. POSTANOWIENIA KOCOWE

 11. WZR FORMULARZA ODSTPIENIA OD UMOWY


Sklep internetowy www.sklepfarmer.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie moe zrzec si praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umw mniej korzystne dla konsumenta ni postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta s niewane, a w ich miejsce stosuje si przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego te postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj na celu wycza ani ogranicza jakichkolwiek praw konsumentw przysugujcych im na mocy bezwzgldnie wicych przepisw prawa, a wszelkie ewentualne wtpliwoci naley tumaczy na korzy konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodnoci postanowie niniejszego Regulaminu z powyszymi przepisami, pierwszestwo maj te przepisy i naley je stosowa.

1. POSTANOWIENIA OGLNE

1.1. Sklep Internetowy dostpny pod adresem internetowym www.sklepfarmer.pl prowadzony jest przez ukasza Lesiaka prowadzcego dziaalno gospodarcz pod firm PHU FARMER UKASZ LESIAK wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra waciwego do spraw gospodarki, posiadajcego: adres miejsca wykonywania dziaalnoci i adres do dorcze: ul. Brzeziska 27, 95-047 Jew, NIP 8351409084, REGON 382092368, adres poczty elektronicznej: shop@sklepfarmer.pl, numer telefonu: 468755591 / 882 505 461.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarwno do konsumentw, jak i doprzedsibiorcw korzystajcych ze Sklepu Internetowego, chyba e dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wycznie do konsumentw albo do przedsibiorcw.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w zwizku z realizacj postanowie niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane s w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatnoci opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatnoci zawiera przede wszystkim zasady dotyczce przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osb, ktrych dane dotycz, a take informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plikw cookies oraz narzdzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupw jest dobrowolne. Podobnie zwizane z tym podanie danych osobowych przez korzystajcego ze Sklepu Internetowego Usugobiorc lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeeniem wyjtkw wskazanych w polityce prywatnoci (zawarcie umowy oraz obowizki ustawowe Sprzedawcy).

1.4. Definicje:

 1. DZIE ROBOCZY – jeden dzie od poniedziaku do pitku z wyczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostpny w Sklepie Internetowym umoliwiajcy utworzenie Konta.

 3. FORMULARZ ZAMWIENIA – Usuga Elektroniczna, interaktywny formularz dostpny w Sklepie Internetowym umoliwiajcy zoenie Zamwienia, w szczeglnoci poprzez dodanie produktw do elektronicznego koszyka oraz okrelenie warunkw Umowy Sprzeday, w tym sposobu dostawy i patnoci.

 4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadajca pen zdolno do czynnoci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowizujce take osoba fizyczna posiadajca ograniczon zdolno do czynnoci prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowoci prawnej, ktrej ustawa przyznaje zdolno prawn; - ktra zawara lub zamierza zawrze Umow Sprzeday ze Sprzedawc.

 5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

 6. KONTO – Usuga Elektroniczna, oznaczony indywidualn nazw (loginem) i hasem podanym przez Usugobiorc zbir zasobw w systemie teleinformatycznym Usugodawcy, w ktrym gromadzone s dane podane przez Usugobiorc oraz informacje o zoonych przez niego Zamwieniach w Sklepie Internetowym.

 7. NEWSLETTER – Usuga Elektroniczna, elektroniczna usuga dystrybucyjna wiadczona przez Usugodawc za porednictwem poczty elektronicznej e-mail, ktra umoliwia wszystkim korzystajcym z niej Usugobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usugodawcy cyklicznych treci kolejnych edycji newslettera zawierajcego informacje o Produktach, nowociach i promocjach w Sklepie Internetowym.

 8. PRODUKT – dostpna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma bdca przedmiotem Umowy Sprzeday midzy Klientem a Sprzedawc.

 9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

 10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usugodawcy dostpny pod adresem internetowym: www.sklepfarmer.pl.

 11. SPRZEDAWCA; USUGODAWCA – ukasz Lesiak prowadzcy dziaalno gospodarcz pod firm PHU FARMER UKASZ LESIAK wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra waciwego do spraw gospodarki, posiadajcy: adres miejsca wykonywania dziaalnoci i adres do dorcze: ul. Brzeziska 27, 95-047 Jew, NIP 8351409084, REGON 382092368, adres poczty elektronicznej: shop@sklepfarmer.pl.

 12. UMOWA SPRZEDAY – umowa sprzeday Produktu zawierana albo zawarta midzy Klientem a Sprzedawc za porednictwem Sklepu Internetowego.

 13. USUGA ELEKTRONICZNA – usuga wiadczona drog elektroniczn przez Usugodawc na rzecz Usugobiorcy za porednictwem Sklepu Internetowego.

 14. USUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadajca pen zdolno do czynnoci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowizujce take osoba fizyczna posiadajca ograniczon zdolno do czynnoci prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowoci prawnej, ktrej ustawa przyznaje zdolno prawn; - korzystajca lub zamierzajca korzysta z Usugi Elektronicznej.

 15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

 16. ZAMWIENIE - owiadczenie woli Klienta skadane za pomoc Formularza Zamwienia i zmierzajce bezporednio do zawarcia Umowy Sprzeday Produktu ze Sprzedawc.

2. USUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostpne s nastpujce Usugi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamwienia oraz Newsletter.

  1. Konto – korzystanie z Konta moliwe jest po wykonaniu cznie trzech kolejnych krokw przez Usugobiorc – (1) wypenieniu Formularza Rejestracji, (2) klikniciu pola „Gotowe”. W Formularzu Rejestracji niezbdne jest podanie przez Usugobiorc nastpujcych danych Usugobiorcy: imi i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowo, wojewdztwo, pastwo), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz haso. W wypadku Usugobiorcw niebdcych konsumentami niezbdne jest take podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

   1. Usuga Elektroniczna Konto wiadczona jest nieodpatnie przez czas nieoznaczony. Usugobiorca ma moliwo, w kadej chwili i bez podania przyczyny, usunicia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysanie stosownego dania do Usugodawcy, w szczeglnoci za porednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@sklepfarmer.pl lub te pisemnie na adres: ul. Brzeziska 27, 95-047 Jew.

  2. Formularz Zamwienia – korzystanie z Formularza Zamwienia rozpoczyna si z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Zoenie Zamwienia nastpuje po wykonaniu przez Klienta cznie dwch kolejnych krokw – (1) po wypenieniu Formularza Zamwienia i (2) klikniciu na stronie Sklepu Internetowego po wypenieniu Formularza Zamwienia pola „Kup teraz” – do tego momentu istnieje moliwo samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu naley kierowa si wywietlanymi komunikatami oraz informacjami dostpnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamwienia niezbdne jest podanie przez Klienta nastpujcych danych dotyczcych Klienta: imi i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowo, pastwo), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczcych Umowy Sprzeday: Produkt/y, ilo Produktu/w, miejsce i sposb dostawy Produktu/w, sposb patnoci. W wypadku Klientw niebdcych konsumentami niezbdne jest take podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

   1. Usuga Elektroniczna Formularz Zamwienia wiadczona jest nieodpatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakoczeniu z chwil zoenia Zamwienia za jego porednictwem albo z chwil wczeniejszego zaprzestania skadania Zamwienia za jego porednictwem przez Usugobiorc.

  3. Newsletter – korzystanie z Newslettera nastpuje po podaniu w zakadce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na ktry maj by przesyane kolejne edycje Newslettera i klikniciu pola „Gotowe”. Na Newsletter mona si rwnie zapisa poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakadania Konta – z chwil utworzenia Konta Usugobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

   1. Usuga Elektroniczna Newsletter wiadczona jest nieodpatnie przez czas nieoznaczony. Usugobiorca ma moliwo, w kadej chwili i bez podania przyczyny, wypisania si z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysanie stosownego dania do Usugodawcy, w szczeglnoci za porednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@sklepfarmer.pl lub te pisemnie na adres: ul. Brzeziska 27, 95-047 Jew.

2.2. Wymagania techniczne niezbdne do wsppracy z systemem teleinformatycznym, ktrym posuguje si Usugodawca: (1) komputer, laptop lub inne urzdzenie multimedialne z dostpem do Internetu; (2) dostp do poczty elektronicznej; (3) przegldarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyszej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyszej, Opera w wersji 12.0 i wyszej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyszej, Safari w wersji 5.0 i wyszej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyszej; (4) zalecana minimalna rozdzielczo ekranu: 1024x768; (5) wczenie w przegldarce internetowej moliwoci zapisu plikw Cookies oraz obsugi Java script.

2.3. Usugobiorca obowizany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposb zgodny z prawem i dobrymi obyczajami majc na uwadze poszanowanie dbr osobistych oraz praw autorskich i wasnoci intelektualnej Usugodawcy oraz osb trzecich. Usugobiorca obowizany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usugobiorc obowizuje zakaz dostarczania treci o charakterze bezprawnym.

2.4. Tryb postpowania reklamacyjnego dotyczcy Usug Elektronicznych:

  1. Reklamacje zwizane ze wiadczeniem Usug Elektronicznych przez Usugodawc oraz pozostae reklamacje zwizanie z dziaaniem Sklepu Internetowego (z wyczeniem procedury reklamacji Produktu, ktra zostaa wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usugobiorca moe skada na przykad:

   1. pisemnie na adres: ul. Brzeziska 27, 95-047 Jew;

   2. w formie elektronicznej za porednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@sklepfarmer.pl;

  2. Zaleca si podanie przez Usugobiorc w opisie reklamacji: (1) informacji i okolicznoci dotyczcych przedmiotu reklamacji, w szczeglnoci rodzaju i daty wystpienia nieprawidowoci; (2) dania Usugobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych skadajcego reklamacj – uatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usugodawc. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maj form jedynie zalecenia i nie wpywaj na skuteczno reklamacji zoonych z pominiciem zalecanego opisu reklamacji.

  3. Ustosunkowanie si do reklamacji przez Usugodawc nastpuje niezwocznie, nie pniej ni w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zoenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzeday midzy Klientem, a Sprzedawc nastpuje po uprzednim zoeniu przez Klienta Zamwienia za pomoc Formularza Zamwie w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w zotych polskich i zawiera podatki. O cznej cenie wraz z podatkami Produktu bdcego przedmiotem Zamwienia, a take o kosztach dostawy (w tym opatach za transport, dostarczenie i usugi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie mona ustali wysokoci tych opat – o obowizku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie skadania Zamwienia, w tym take w chwili wyraenia przez Klienta woli zwizania si Umow Sprzeday.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzeday w Sklepie Internetowym za pomoc Formularza Zamwie

  1. Zawarcie Umowy Sprzeday midzy Klientem, a Sprzedawc nastpuje po uprzednim zoeniu przez Klienta Zamwienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

  2. Po zoeniu Zamwienia Sprzedawca niezwocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednoczenie przyjmuje Zamwienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamwienia i jego przyjcie do realizacji nastpuje poprzez przesanie przez Sprzedawc Klientowi stosownej wiadomoci e-mail na podany w trakcie skadania Zamwienia adres poczty elektronicznej Klienta, ktra zawiera co najmniej owiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamwienia i o jego przyjciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzeday. Z chwil otrzymania przez Klienta powyszej wiadomoci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzeday midzy Klientem, a Sprzedawc.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostpnienie Klientowi treci zawieranej Umowy Sprzeday nastpuje poprzez (1) udostpnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesanie Klientowi wiadomoci e-mail, o ktrej mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Tre Umowy Sprzeday jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PATNOCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostpnia Klientowi nastpujce sposoby patnoci z tytuu Umowy Sprzeday:

  1. Patno gotwk za pobraniem przy odbiorze przesyki.

  2. Patno gotwk przy odbiorze osobistym.

  3. Patno przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

  4. Patno kart patnicz przy odbiorze osobistym.

4.2. Termin patnoci:

  1. W przypadku wyboru przez Klienta patnoci przelewem albo patnoci kart patnicz, Klient obowizany jest do dokonania patnoci w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzeday.

  2. W przypadku wyboru przez Klienta patnoci gotwk za pobraniem przy odbiorze przesyki albo patnoci gotwk przy odbiorze osobistym, Klient obowizany jest do dokonania patnoci przy odbiorze przesyki.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu dostpna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpatna, chyba e Umowa Sprzeday stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opaty za transport, dostarczenie i usugi pocztowe) s wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakadce informacyjnej dotyczcej kosztw dostawy oraz w trakcie skadania Zamwienia, w tym take w chwili wyraenia przez Klienta woli zwizania si Umow Sprzeday.

5.3. Odbir osobisty Produktu przez Klienta jest bezpatny.

5.4. Sprzedawca udostpnia Klientowi nastpujce sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

  1. Przesyka kurierska, przesyka kurierska pobraniowa.

  2. Odbir osobisty dostpny pod adresem: ul. Brzeziska 27, 95-047 Jew – w Dni Robocze, w godzinach od 07:00 do 17:00 oraz w soboty (z wyczeniem wit oraz dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 07:00 do 14:30.

5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba e w opisie danego Produktu lub w trakcie skadania Zamwienia podano krtszy termin. W przypadku Produktw o rnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najduszy podany termin, ktry jednak nie moe przekroczy 7 Dni Roboczych. Pocztek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy si w nastpujcy sposb:

  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu patnoci przelewem, patnoci elektroniczne lub kart patnicz - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu patnoci gotwk za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzeday.

5.6. Termin gotowoci Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt bdzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 Dni Roboczych, chyba e w opisie danego Produktu lub w trakcie skadania Zamwienia podano krtszy termin. W przypadku Produktw o rnych terminach gotowoci do odbioru, terminem gotowoci do odbioru jest najduszy podany termin, ktry jednak nie moe przekroczy 7 Dni Roboczych. O gotowoci Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawc. Pocztek biegu terminu gotowoci Produktu do odbioru przez Klienta liczy si w nastpujcy sposb:

  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu patnoci przelewem lub kart patnicz - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotwk przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzeday.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialnoci Sprzedawcy wzgldem Klienta, jeeli sprzedany Produkt ma wad fizyczn lub prawn (rkojmia) s okrelone powszechnie obowizujcymi przepisami prawa, w szczeglnoci w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

6.2. Sprzedawca obowizany jest dostarczy Klientowi Produkt bez wad. Szczegowe informacje dotyczce odpowiedzialnoci Sprzedawcy z tytuu wady Produktu oraz uprawnie Klienta s okrelonena stronie Sklepu Internetowego w zakadce informacyjnej dotyczcej reklamacji.

6.3. Reklamacja moe zosta zoona przez Klienta na przykad:

  1. pisemnie na adres: ul. Brzeziska 27, 95-047 Jew;

  2. w formie elektronicznej za porednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@sklepfarmer.pl;

6.4. Zaleca si podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okolicznoci dotyczcych przedmiotu reklamacji, w szczeglnoci rodzaju i daty wystpienia wady; (2) dania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodnoci z Umow Sprzeday lub owiadczenia o obnieniu ceny albo odstpieniu od Umowy Sprzeday; oraz (3) danych kontaktowych skadajcego reklamacj – uatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawc. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maj form jedynie zalecenia i nie wpywaj na skuteczno reklamacji zoonych z pominiciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje si do reklamacji Klienta niezwocznie, nie pniej ni w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zoenia. Jeeli Klient bdcy konsumentem zada wymiany rzeczy lub usunicia wady albo zoy owiadczenie o obnieniu ceny, okrelajc kwot, o ktr cena ma by obniona, a Sprzedawca nie ustosunkowa si do tego dania w terminie 14 dni kalendarzowych, uwaa si, e danie to uzna za uzasadnione.

6.6. Klient, ktry wykonuje uprawnienia z tytuu rkojmi, jest obowizany dostarczy Produkt wadliwy na adres: ul. Brzeziska 27, 95-047 Jew. W przypadku Klienta bdcego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebdcego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeeli ze wzgldu na rodzaj Produktu lub sposb jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byoby nadmiernie utrudnione, Klient obowizany jest udostpni Produkt Sprzedawcy w miejscu, w ktrym Produkt si znajduje.

7. POZA SDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE ORAZ ZASADY DOSTPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegowe informacje dotyczce moliwoci skorzystania przez Klienta bdcego konsumentem z pozasdowych sposobw rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze oraz zasady dostpu do tych procedur dostpne s na stronie internetowej Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2. Przy Prezesie Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw dziaa take punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstacw Warszawy 1, 00-030 Warszawa.),ktrego zadaniem jest midzy innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczcych pozasdowego rozwizywania sporw konsumenckich.

7.3. Konsument posiada nastpujce przykadowe moliwoci skorzystania z pozasdowych sposobw rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze: (1) wniosek o rozstrzygnicie sporu do staego polubownego sdu konsumenckiego (wicej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasdowego rozwizania sporu do wojewdzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (wicej informacji na stronie inspektora waciwego ze wzgldu na miejsce wykonywania dziaalnoci gospodarczej przez Sprzedawc); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentw lub organizacji spoecznej, do ktrej zada statutowych naley ochrona konsumentw (m.in. Federacja Konsumentw, Stowarzyszenie Konsumentw Polskich). Porady udzielane s midzy innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opata za poczenie wg taryfy operatora).

7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostpna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporw pomidzy konsumentami i przedsibiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywn i wielojzyczn stron internetow z punktem kompleksowej obsugi dla konsumentw i przedsibiorcw dcych do pozasdowego rozstrzygnicia sporu dotyczcego zobowiza umownych wynikajcych z internetowej umowy sprzeday lub umowy o wiadczenie usug (wicej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. PRAWO ODSTPIENIA OD UMOWY

8.1. Konsument, ktry zawar umow na odlego, moe w terminie 14 dni kalendarzowych odstpi od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztw, z wyjtkiem kosztw okrelonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysanie owiadczenia przed jego upywem. Owiadczenie o odstpieniu od umowy moe zosta zoone na przykad:

  1. pisemnie na adres: ul. Brzeziska 27, 95-047 Jew;

  2. w formie elektronicznej za porednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@sklepfarmer.pl;

8.2. Przykadowy wzr formularza odstpienia od umowy zawarty jest w zaczniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostpny jest w pkt. 11 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakadce dotyczcej odstpienia od umowy. Konsument moe skorzysta z wzoru formularza, jednak nie jest to obowizkowe.

8.3. Bieg terminu do odstpienia od umowy rozpoczyna si:

  1. dla umowy, w wykonaniu ktrej Sprzedawca wydaje Produkt, bdc zobowizany do przeniesienia jego wasnoci (np. Umowa Sprzeday) – od objcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazan przez niego osob trzeci inn ni przewonik, a w przypadku umowy, ktra: (1) obejmuje wiele Produktw, ktre s dostarczane osobno, partiami lub w czciach – od objcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub czci albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktw przez czas oznaczony – od objcia w posiadanie pierwszego z Produktw;

  2. dla pozostaych umw – od dnia zawarcia umowy.

8.4. W przypadku odstpienia od umowy zawartej na odlego umow uwaa si za niezawart.

8.5. Sprzedawca ma obowizek niezwocznie, nie pniej ni w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania owiadczenia konsumenta o odstpieniu od umowy, zwrci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego patnoci, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjtkiem dodatkowych kosztw wynikajcych z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego ni najtaszy zwyky sposb dostawy dostpny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu patnoci przy uyciu takiego samego sposobu patnoci, jakiego uy konsument, chyba e konsument wyranie zgodzi si na inny sposb zwrotu, ktry nie wie si dla niego z adnymi kosztami. Jeeli Sprzedawca nie zaproponowa, e sam odbierze Produkt od konsumenta, moe wstrzyma si ze zwrotem patnoci otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesania, w zalenoci od tego, ktre zdarzenie nastpi wczeniej.

8.6. Konsument ma obowizek niezwocznie, nie pniej ni w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w ktrym odstpi od umowy, zwrci Produkt Sprzedawcy lub przekaza go osobie upowanionej przez Sprzedawc do odbioru, chyba e Sprzedawca zaproponowa, e sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesanie Produktu przed jego upywem. Konsument moe zwrci Produkt na adres: ul. Brzeziska 27, 95-047 Jew.

8.7. Konsument ponosi odpowiedzialno za zmniejszenie wartoci Produktu bdce wynikiem korzystania z niego w sposb wykraczajcy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8. Moliwe koszty zwizane z odstpieniem przez konsumenta od umowy, ktre obowizany jest ponie konsument:

  1. Jeeli konsument wybra sposb dostawy Produktu inny ni najtaszy zwyky sposb dostawy dostpny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowizany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztw.

  2. Konsument ponosi bezporednie koszty zwrotu Produktu.

  3. W przypadku Produktu bdcego usug, ktrej wykonywanie - na wyrane danie konsumenta - rozpoczo si przed upywem terminu do odstpienia od umowy, konsument, ktry wykonuje prawo odstpienia od umowy po zgoszeniu takiego dania, ma obowizek zapaty za wiadczenia spenione do chwili odstpienia od umowy. Kwot zapaty oblicza si proporcjonalnie do zakresu spenionego wiadczenia, z uwzgldnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeeli cena lub wynagrodzenie s nadmierne, podstaw obliczenia tej kwoty jest warto rynkowa spenionego wiadczenia.

8.9. Prawo odstpienia od umowy zawartej na odlego nie przysuguje konsumentowi w odniesieniu do umw:

  1. (1) o wiadczenie usug, jeeli Sprzedawca wykona w peni usug za wyran zgod konsumenta, ktry zosta poinformowany przed rozpoczciem wiadczenia, e po spenieniu wiadczenia przez Sprzedawc utraci prawo odstpienia od umowy; (2) w ktrej cena lub wynagrodzenie zaley od waha na rynku finansowym, nad ktrymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i ktre mog wystpi przed upywem terminu do odstpienia od umowy; (3) w ktrej przedmiotem wiadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany wedug specyfikacji konsumenta lub sucy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w ktrej przedmiotem wiadczenia jest Produkt ulegajcy szybkiemu zepsuciu lub majca krtki termin przydatnoci do uycia; (5) w ktrej przedmiotem wiadczenia jest Produkt dostarczany w zapiecztowanym opakowaniu, ktrego po otwarciu opakowania nie mona zwrci ze wzgldu na ochron zdrowia lub ze wzgldw higienicznych, jeeli opakowanie zostao otwarte po dostarczeniu; (6) w ktrej przedmiotem wiadczenia s Produkty, ktre po dostarczeniu, ze wzgldu na swj charakter, zostaj nierozcznie poczone z innymi rzeczami; (7) w ktrej przedmiotem wiadczenia s napoje alkoholowe, ktrych cena zostaa uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzeday, a ktrych dostarczenie moe nastpi dopiero po upywie 30 dni i ktrych warto zaley od waha na rynku, nad ktrymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w ktrej konsument wyranie da, aby Sprzedawca do niego przyjecha w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeeli Sprzedawca wiadczy dodatkowo inne usugi ni te, ktrych wykonania konsument da, lub dostarcza Produkty inne ni czci zamienne niezbdne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstpienia od umowy przysuguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usug lub Produktw; (9) w ktrej przedmiotem wiadczenia s nagrania dwikowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecztowanym opakowaniu, jeeli opakowanie zostao otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dziennikw, periodykw lub czasopism, z wyjtkiem umowy o prenumerat; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o wiadczenie usug w zakresie zakwaterowania, innych ni do celw mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodw, gastronomii, usug zwizanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeeli w umowie oznaczono dzie lub okres wiadczenia usugi; (13) o dostarczanie treci cyfrowych, ktre nie s zapisane na noniku materialnym, jeeli spenianie wiadczenia rozpoczo si za wyran zgod konsumenta przed upywem terminu do odstpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawc o utracie prawa odstpienia od umowy.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZCE PRZEDSIBIORCW

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotycz wycznie Klientw i Usugobiorcw nie bdcych konsumentami.

9.2. Sprzedawcy przysuguje prawo odstpienia od Umowy Sprzeday zawartej z Klientem niebdcym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstpienie od Umowy Sprzeday w tym wypadku moe nastpi bez podania przyczyny i nie rodzi postronie Klienta niebdcego konsumentem adnych roszcze w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. W wypadku Klientw nie bdcych konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczy dostpne sposoby patnoci, w tym take wymaga dokonania przedpaty w caoci albo czci i to niezalenie od wybranego przez Klienta sposobu patnoci oraz faktu zawarcia UmowySprzeday.

9.4. Z chwil wydania przez Sprzedawc Produktu przewonikowi przechodz na Klienta nie bdcego konsumentem korzyci i ciary zwizane z Produktem oraz niebezpieczestwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialnoci za utrat, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstae od przyjcia go do przewozu a do wydania go Klientowi oraz za opnienie w przewozie przesyki.

9.5. W razie przesania Produktu do Klienta za porednictwem przewonika Klient nie bdcy konsumentem obowizany jest zbada przesyk w czasie i w sposb przyjty przy przesykach tego rodzaju. Jeeli stwierdzi, e w czasie przewozu nastpi ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowizany jest dokona wszelkich czynnoci niezbdnych do ustalenia odpowiedzialnoci przewonika.

9.6. Zgodnie z art.558 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialno Sprzedawcy z tytuu rkojmi za Produkt wobec Klienta nie bdcego konsumentem zostaje wyczona.

9.7. W wypadku Usugobiorcw nie bdcych konsumentami Usugodawca moewy powiedzie umow o wiadczenie Usugi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesanie Usugobiorcy stosownego owiadczenia.

9.8. Odpowiedzialno Usugodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usugobiorcy/Klienta niebdcego konsumentem, bez wzgldu na jej podstaw prawn, jest ograniczona - zarwno w ramach pojedynczego roszczenia, jak rwnie za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokoci zapaconej ceny oraz kosztw dostawy z tytuu Umowy Sprzeday, nie wicej jednak ni do kwoty jednego tysica zotych. Usugodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialno w stosunku do Usugobiorcy/Klienta nie bdcego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialnoci z tytuu utraconych korzyci w stosunku do Usugobiorcy/Klienta nie bdcego konsumentem.

9.9. Wszelkie spory powstae pomidzy Sprzedawc/Usugodawc, a Klientem/Usugobiorc niebdcym konsumentem zostaj poddane sdowi waciwemu ze wzgldu na siedzib Sprzedawcy/Usugodawcy.

10. POSTANOWIENIA KOCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane s w jzyku polskim.

10.2. Zmiana Regulaminu:

  1. Usugodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wanych przyczyn to jest: zmiany przepisw prawa; zmiany sposobw patnoci i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpywaj na realizacj postanowie niniejszego Regulaminu.

  2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umw o charakterze cigym (np. wiadczenie Usugi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wie Usugobiorc, jeeli zostay zachowane wymagania okrelone w art. 384 oraz 384 Kodeksu cywilnego, to jest Usugobiorca zosta prawidowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedzia umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowaa wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opat lub podwyszeniem obecnych Usugobiorca bdcy konsumentem ma prawo odstpienia od umowy.

  3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umw o innym charakterze ni umowy cige (np. Umowa Sprzeday) zmiany Regulaminu nie bd w aden sposb narusza praw nabytych Usugobiorcw/Klientw bdcych konsumentami przed dniem wejcia w ycie zmian Regulaminu, w szczeglnoci zmiany Regulaminu nie bd miay wpywu na ju skadane lub zoone Zamwienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzeday.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj zastosowanie powszechnie obowizujce przepisy prawa polskiego, w szczeglnoci: Kodeksu cywilnego; ustawy o wiadczeniu usug drog elektroniczn z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umw Sprzeday zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami bdcymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektrych praw konsumentw oraz o odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz.271 ze zm.) oraz ustawy o szczeglnych warunkach sprzeday konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umw Sprzeday zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami bdcymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne waciwe przepisy powszechnie obowizujcego prawa.

11. WZR FORMULARZA ODSTPIENIA OD UMOWY
(ZACZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzr formularza odstpienia od umowy

(formularz ten naley wypeni i odesa tylko w przypadku chci odstpienia od umowy)

Adresat:

PHU FARMER UKASZ LESIAK
ul. Brzeziska 27, 95-047 Jew
sklepfarmer.pl
shop@sklepfarmer.pl

Ja/My(*) niniejszym informuj/informujemy(*) o moim/naszym odstpieniu od umowy sprzeday nastpujcych rzeczy(*) umowy dostawy nastpujcych rzeczy(*) umowy o dzieo polegajcej na wykonaniu nastpujcych rzeczy(*)/o wiadczenie nastpujcej usugi(*)Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imi i nazwisko konsumenta(-w)

Adres konsumenta(-w)

Podpis konsumenta(-w) (tylko jeeli formularz jest przesyany w wersji papierowej)

Data

(*)Niepotrzebne skreli.

L.P. Plik do pobrania Pobierz plik
1 Regulamin 758921877992.pdf

Posiadamy w sprzeday:czci do cignikw i maszyn rolniczych, art. motoryzacyjne, akumulatory, oleje, filtry, pasy klinowe, oyska, uszczelnienia, we gumowe, art. rubowe, art. pneumatyczne, art. hydrauliki siowej, art. agrotechniczne, elektronarzdzia, narzdzia reczne, acuchy, liny, haki, chemia samochodowa
Zaprenumeruj nasz newsletter i bd na bieco z promocjami
Gotowe Dodaj Usu
Wane informacje
Sklep w trakcie rozbudowy Zachcamy do staego zapoznawania si z ofert. Jednoczenie informujemy e zamieszczone ceny obowizuj tylko przy zamwieniach realizowanych za pomoc sklepu internetowego w formie przesyki kurierskiej jak i odbioru osobistego.
Ilo produktw w ofercie: 13264 Ilo uytkownikw online: 16


Copyright@sklepfarmer.pl 2014 Wszelkie prawa zastrzeone, kopiowanie informacji zawartych na tej stronie zabronione

Numer telefonu
882 505 461
Nasza firma jest czynna:
Pon-Pt  7:00-17:00
Sobota  7:00-14:00